Garantievoorwaarden

Indien gedurende de garantieperiode het product defect blijkt te zijn of gaan vanwege gebreken aan materiaal of uitvoering zal uw I-CYCLE dealer waar u de elektrische fiets heeft aangekocht, zonder kosten voor arbeidsloon of onderdelen aan te rekenen, naar eigen goeddunken het defecte onderdeel repareren of vervangen onder de hieronder vermelde voorwaarden. Uw I-CYCLE dealer kan defecte onderdelen vervangen door nieuwe of gereviseerde onderdelen. Vervangen onderdelen worden eigendom van I-CYCLE.

De garantie wordt uitsluitend verleend binnen de garantieperiode, na voorlegging van de originele factuur of kwitantie,  samen met de elektrische fiets waarop garantie geclaimd wordt. Uw I-CYCLE dealer mag of kan gratis garantieservice weigeren als deze documenten niet worden voorgelegd of onvolledig of onleesbaar zijn. Garantie vervalt wanneer de modelnaam of het serienummer is gewijzigd, verwijderd of onleesbaar gemaakt.

De garantie kan uitsluitend worden ingeroepen door de eerste eigenaar van de I-CYCLE elektrische fiets.

De garantie dekt geen transportkosten noch risico’s verbonden aan het transport van uw fiets naar en van uw I-CYCLE dealer.

 

Garantie periodes
U kunt enkel aanspraak maken op de garantie, als u het originele aankoopbewijs kunt overleggen. Garantieperiodes kunnen qua onderdeel verschillen;

Frames, 60 maanden
Batterijen, controllers, displays, motoren en opladers; 24 maanden
Overige mechanische onderdelen, welke niet aan slijtage onderhevig zijn; 24 maanden.
Slijtage-onderdelen, zoals banden, ketting, kettingbladen, kabels en remblokken; geen garantie, tenzij er sprake is van constructie-, materiaal, of montagefouten.


Garantie uitsluitingen
De volgende garantie-uitsluitingen zijn van toepassing;

Indien onderdelen als accu's, displays, opladers enz. valschade vertonen.
Indien men zelf onderdelen heeft geopend en/of getracht heeft te repareren.
Slijtage van de accu valt buiten de garantie. Een capaciteitsslijtage van 20% of minder per jaar valt niet onder garantie.
Indien een batterij is diepontladen door een te lange oplaad-interval, vervalt de garantie.


Wie verzorgt de garantie-afwikkeling

Indien u garantie wilt claimen, dient dat bij de vakhandelaar ge geschieden waar u de betreffende elektrische fiets heeft aangekocht. Alle dealers krijgen ondersteuning met kennis en materialen vanuit I-CYCLE om een garantieclaim correct te kunnen afwikkelen. Betreffende batterijclaims, kan het zijn dat uw dealer deze aan I-CYCLE retourneert als uw dealer over niet de juiste testapparatuur beschikt, waarna I-CYCLE de batterij zal testen teneinde deze op garantie te kunnen beoordelen.

Indien u, om welke reden dan ook, naar een andere I-CYCLE dealer wilt gaan voor een garantieclaim, kan het zijn dat deze zijn uurtarief aan u zal doorbelasten, aangezien deze niet de fiets heeft geleverd. Onderdelen zullen echter ook in dit geval gratis worden verzorgd.

 

Aansprakelijkheid

Een door uw dealer of door I-CYCLE gehonoreerde garantieclaim betekent niet automatisch dat I-CYCLE of uw I-CYCLE dealer ook aansprakelijkheid aanvaardt voor eventuele geleden schade. De aansprakelijkheid van I-CYCLE of uw I-CYCLE dealer beperkt zich tot wat is omschreven in deze garantievoorwaarden. Iedere aansprakelijkheid van I-CYCLE of uw I-CYCLE dealer voor gevolgschade wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Het gestelde in deze bepaling geldt niet indien en voorzover zulks voortvloeit uit een dwingendrechtelijke rechtsbepaling.

 

Wat valt niet onder garantie

Zaken als uitstraling, gebruiksgemak, bereik van een fiets, verlichtingsopbrengst, geluid, accuraatheid van de snelheidsuitlezing en/of kilometertelling, zitcomfort etc vallen nooit onder garantie. Het is aan de klant om vooraf, bij voorkeur via een testrit, te beoordelen of de betreffende I-CYCLE elektrische fiets voldoet aan zijn of haar verwachtingen. Bovengenoemde zaken vallen onder een subjectieve persoonlijke beoordeling en niet onder fabrieksgarantie.